ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
       
ที่อยู่ : เลขที่ 150 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทรศัพท์ : 054-069-627
โทรสาร : 054-069-626
Website : www.thunglang.go.th
Email : ssok59@thunglang.go.th