หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thunglang.go.th/or... (โครงสร้างองค์กร) 1.โครงสร้างคณะผู้บริหาร 2. โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3.โครงสร้างส่วนราชการภายใน)
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thunglang.go.th/bo... https://www.thunglang.go.th/m... https://www.thunglang.go.th/st... คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล,สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thunglang.go.th/pr... https://www.thunglang.go.th/du... อำนาจหน้าที่ และบทบาทหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thunglang.go.th/pr... https://www.thunglang.go.th/st... https://www.thunglang.go.th/vi... แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thunglang.go.th/co... https://www.thunglang.go.th/bo... ข้อมูลการติดต่อ นายก อบต. ปลัด อบต.ทุ่งแล้ง และช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thunglang.go.th/pr... https://www.thunglang.go.th/la... https://www.thunglang.go.th/la... กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบต่าง ๆ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thunglang.go.th/ne... https://www.thunglang.go.th/ne... ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ของ อบต. และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ที่การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thunglang.go.th/we... https://www.thunglang.go.th/co... กระดานสนทนา ถามตอบ ของ อบต.ทุ่งแล้ง และช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
o9 Social Network https://www.thunglang.go.th/ho... https://www.facebook.com/profi... หน้าเวปไชค์หลักของ อบต. กดเลือก เฟสบุ้ค อบต.ทุ่งแล้ง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thunglang.go.th/ne... ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5