หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้งได้จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม  โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. ตัวแทนประชาชนเข้าร่วม

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09.28 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย