หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 14.14 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน