หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต อบต.ทุ่ง
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต อบต.ทุ่งแล้ง  
 

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้งจะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ป้าย ฯลฯ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เพื่อนำมาปรับปรุงฐานนข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง โปรดให้ความร่วมมือแก่ เจ้าพนักงานสำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวเพื่อการสำรวจ และเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 62 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 054-069627 ต่อ 16  หรือ 081-5911711
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
** หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องเตรียม ให้ข้อมูลการสำรวจ สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนด, น.ส.3 , สปก. หนังสือที่ได้รับรองการทำประโยชน์ เป็นต้น (ที่ทำการเกษตร, บ้านพักอาศัย, ที่ว่างเปล่า, ประกอบพาณิชย์) และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของบ้านทุกหลังตาเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คุณ ตวงทิพย์ ชนะแสน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน