หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
นางสาวชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92 10 ม.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] 10 ม.ค. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 10 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83 10 ม.ค. 2563
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 10 ม.ค. 2563
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0808.2/ว73 9 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0808.2/ว72 9 ม.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว44 9 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.4/ว5307 9 ม.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว70 9 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71 9 ม.ค. 2563
แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผน พัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว58 9 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว74 9 ม.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว3 8 ม.ค. 2563
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว56 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ม.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับประมาณตรง(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว55 8 ม.ค. 2563
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว62 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ม.ค. 2563
ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว63 8 ม.ค. 2563
ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว59 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ม.ค. 2563
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 892
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-956-1450
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10