หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ.อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ระกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2