หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
คำขอโอนใบอนุญาต
ชำระค่าขยะมูลฝอย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
การจดทะเบียนพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
  (1)     2      3