หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
การบริการไฟฟ้าสาธารณะ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดเก็บภาษีป้าย (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานรับแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ทุ่งแล้ง (แก้ไขเพิ่มเติม)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อย/การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
   1     (2)     3