หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ในการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ ป้องกัน บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
 
 
 

ก่อสร้างระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน

ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บนเส้นทางคมนาคม

จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น โซล่าเซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำและระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง

พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอในการผลิตและจำหน่าย
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพและพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาลุ่มแม่น้ำยม

ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
 
 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

พัฒนาสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับการศึกษา

พัฒนาส่งเสริมการบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ