หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
งดรับของขวัญ/กระเช้า No GIFT POLICY อวยพรด้วยบัตรอวยพรหรือสื่อสังคมออนไลน์สร้างค่านิยมมัธยัสถ์
 
 
 
 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ในการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ ป้องกัน บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
 
 
 

ก่อสร้างระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน

ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บนเส้นทางคมนาคม

จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น โซล่าเซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำและระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง

พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอในการผลิตและจำหน่าย
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพและพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาลุ่มแม่น้ำยม

ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
 
 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

พัฒนาสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับการศึกษา

พัฒนาส่งเสริมการบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-069-627
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10