หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนาสถานและ โบราณสถาน
 
 
 

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา
 
 
 

พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม

พัฒนาบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับประชาคมอาเซียน
 
 
 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป

สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน เข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 

จัดให้มีและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาระบบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ