ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งแล้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
15.38%
การบริการประชาชน ( 7 )
53.85%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
7.69%
สถานที่ท่องเทียว ( 3 )
23.08%